مطالعه تطبیقی دیدگاه ابطال گرایی با مدیریت اقتضایی(سیستمی)